Apliko Online për Programin dhe Bursën

Viti Akademik 2022-2023
Përfundimi i aplikimit
Konfirmoj plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të më sipërm dhe autorizoj Kolegjin Universitar Bedër të përpunojë të dhënat e mija personale vetëm për përdorim të brendshëm të Kolegjit Universitar Bedër.